Disclaimer

Disclaimer / colofon

Alle webpagina’s op deze site zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door Clausen Consultancy & Education.  Onvolkomenheden kunnen zich toch voordoen. Clausen Consultancy & Education kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de aangeboden informatie respectievelijk anderszins het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de aangeboden informatie. Clausen Consultancy & Education kan voorts op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van technische stoornissen, waardoor de pagina’s op enig moment of voor een gegeven periode niet of niet volledig beschikbaar zijn. 

Copyright ©

De website is eigendom van Clausen Consultancy & Education.  Niets van deze site mag zonder toestemming van Clausen Consultancy & Education verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere sites. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan Clausen Consultancy & Education of haar licentiegevers. Afdrukken van pagina’s zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Iedereen die zich toegang verschaft tot de site van Clausen Consultancy & Education geacht op de hoogte te zijn met het hierboven vermelde en hiermee akkoord te gaan.


Privacy verklaring

Lees de privacy verklaring op de pagina: PRIVACY VERKLARING